DZIKIR SORE HARI

DZIKIR SORE HARI

Membaca:

????????? ??????? ???????? ???????????? ???????????? ????? ???? ??? ??????? ????????

Dibaca sekali ketika pagi dan sore. Dari Anas yang dia memarfu’kannya (sampai kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam), “Sungguh aku duduk bersama suatu kaum yang berdzikir kepada Allah setelah shalat shubuh sampai terbitnya matahari lebih aku sukai daripada membebaskan/memerdekakan empat orang dari keturunan Nabi Isma’il (bangsa ‘Arab). Dan sungguh aku duduk bersama suatu kaum yang berdzikir kepada Allah setelah shalat ‘ashar sampai terbenamnya matahari lebih aku sukai daripada membebaskan empat orang (budak).”

Ayat Kursi Dibaca Pagi 1x (satu kali) :

??????? ??? ?????? ?????? ???? ???????? ???????????? ??? ?????????? ?????? ????? ??????? ???? ??? ??? ????????????? ????? ??? ?????????? ???? ??? ??????? ???????? ???????? ?????? ??????????? ???????? ??? ?????? ??????????? ????? ??????????? ????? ?????????? ???????? ???? ???????? ?????? ????? ?????? ?????? ??????????? ????????????? ???????????? ????? ????????? ???????????? ?????? ?????????? ??????????

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) melainkan Dia. Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”(Al-Baqarah: 255)

kemudian membaca:

?????? ??????? ??????????? ??????????

???? ???? ??????? ?????? ??????? ????????? ???? ?????? ?????? ??????? ?????? ????? ????? ??????? ??????

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Ilah yang bergantung kepada- Nya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.” (QS. Al Ikhlas: 1-4)(Dibaca 3 x)

kemudian membaca:

?????? ??????? ??????????? ??????????

???? ??????? ??????? ????????? ??? ????? ??? ?????? ????? ????? ??????? ????? ?????? ????? ????? ?????????????? ??? ?????????  ????? ????? ??????? ????? ??????

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai Subuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki”. (QS. Al Falaq: 1-5)(Dibaca 3 x)

kemudian membaca:

?????? ??????? ??????????? ??????????

???? ??????? ??????? ???????? ?????? ???????? ?????? ???????? ??? ????? ???????????? ??????????? ??????? ?????????? ??? ??????? ???????? ???? ?????????? ?? ????????

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb manusia. Raja manusia. Sembahan manusia, dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia.”(QS. An Naas: 1-6)(Dibaca 3 x)

kemudian membaca:

??????????? ????????? ????????? ????? ??????????? ????? ??? ?????? ?????? ????? ???????? ??? ??????? ????? ???? ????????? ?????? ?????????? ?????? ????? ????? ?????? ???????? ????? ?????????? ?????? ??? ??? ?????? ??????????? ???????? ??? ?????????? ????????????? ???? ????? ??? ??? ?????? ??????????? ??????? ??? ?????????? ????? ??????????? ???? ????????? ??????? ?????????? ????? ??????????? ???? ??????? ??? ???????? ????????? ??? ?????????

Amsaynaa wa amsal mulku lillah walhamdulillah, laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ‘ala kulli syai-in qodir. Robbi as-aluka khoiro maa fii hadzihil lailah wa khoiro maa ba’dahaa, wa a’udzu bika min syarri maa fii hadzihil lailah wa syarri maa ba’dahaa. Robbi a’udzu bika minal kasali wa suu-il kibar. Robbi a’udzu bika min ‘adzabin fin naari wa ‘adzabin fil qobri.

Artinya:

Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah (yang berhak disembah) kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Milik Allah kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu.Wahai Rabbku, aku mohon kepada-Mu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadaMu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabbku, aku berlindung kepada-Mu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur.”(Dibaca 1 x)


kemudian membaca:

?????????? ???? ???????????? ?????? ?????????????????? ???????? ?????? ???????? ?????????? ???????????

Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu petang, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan pertolonganMu kami hidup dan dengan kehendakMu kami mati. Dan kepada-Mu tempat kembali (bagi semua makhluk).”(Dibaca 1 x)


kemudian membaca:

Membaca Sayyidul Istighfar

??????????? ?????? ??????? ??? ??????? ?????? ??????? ???????????? ??????? ????????? ??????? ????? ???????? ?????????? ??? ???????????? ???????? ???? ???? ????? ??? ????????? ???????? ???? ???????????? ???????? ?????????? ?????????? ????????? ???? ????????? ??? ???????? ??????????? ?????? ??????

Artinya:

Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku pada-Mu (yaitu aku akan mentauhidkan-Mu) semampuku dan aku yakin akan janji-Mu (berupa surga untukku). Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.”(Dibaca 1 x)

kemudian membaca:

??????????? ??????? ?????????? ?????????? ?????????? ???????? ????????? ??????????????? ?????????? ????????? ??????? ?????? ????? ??? ??????? ?????? ?????? ???????? ??? ???????? ????? ??????? ?????????? ???????? ????????????

Allahumma inni amsaytu usy-hiduka wa usy-hidu hamalata ‘arsyika wa malaa-ikatak wa jami’a kholqik, annaka antallahu laa ilaha illa anta wahdaka laa syariika lak, wa anna Muhammadan ‘abduka wa rosuuluk.

Artinya:

Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu petang ini mempersaksikan Engkau, malaikat yang memikul ‘Arys-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau semata, tiada sekutu bagi-Mu dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu.”(Dibaca 4 x)

kemudian membaca:
?????????? ??? ??????? ??? ???? ???????? ???? ???????? ???? ????????? ???????? ???????? ??? ??????? ????? ???? ????????? ?????? ????????.

Ya Allah, nikmat yang kuterima atau diterima oleh seseorang di antara makhluk-Mu di sore ini adalah dari-Mu. Maha Esa Engkau, tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala puji dan kepada-Mu panjatan syukur (dari seluruh makhluk-Mu).”(Dibaca 1 x)
kemudian membaca:
??????????? ????????? ???? ????????? ??????????? ????????? ???? ????????? ??????????? ????????? ???? ????????? ??? ??????? ?????? ??????. ??????????? ?????? ???????? ???? ???? ????????? ???????????? ?????????? ???? ???? ??????? ?????????? ??? ??????? ?????? ??????

Ya Allah, selamatkan tubuhku (dari penyakit dan yang tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkan pendengaranku (dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkan penglihatanku, tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, tiada ilah (yang berhak disembah) kecuali Engkau.”(Dibaca 3 x)

kemudian membaca:

???????? ????? ??? ??????? ?????? ???? ???????? ??????????? ?????? ????? ????????? ???????????

Allah-lah yang mencukupi (segala kebutuhanku), tiada ilah (yang berhak disembah) kecuali Dia, kepadaNya aku bertawakal. Dia-lah Rabb yang menguasai ‘Arsy yang agung.” (Dibaca 7)

kemudian membaca:
??????????? ??????? ?????????? ????????? ?????????????? ??? ?????????? ????????????? ??????????? ??????? ?????????? ????????? ?????????????? ??? ???????? ??????????? ?????????? ????????? ?????????? ??????? ?????????? ??????? ??????????. ??????????? ??????????? ???? ?????? ???????? ?????? ????????? ?????? ?????????? ?????? ?????????? ?????? ????????? ?????????? ???????????? ???? ????????? ???? ????????.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku (aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang) dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari muka, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku (oleh ular atau bumi pecah yang membuat aku jatuh dan lain-lain).”(Dibaca 1 x)

kemudian membaca:
??????????? ??????? ????????? ?????????????? ??????? ????????????? ???????????? ????? ????? ?????? ????????????? ???????? ???? ??? ??????? ?????? ??????? ???????? ???? ???? ????? ????????? ?????? ????? ???????????? ??????????? ?????? ?????????? ????? ???????? ??????? ???? ????????? ????? ????????.

Ya Allah, Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan diriku, setan dan balatentaranya, dan aku (berlindung kepada-Mu) dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim.”(Dibaca 1 x)

kemudian membaca:
?????? ????? ??? ??????? ???? ??????? ?????? ??? ????????? ????? ??? ?????????? ?????? ??????????? ???????????

Dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya, Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(Dibaca 3 x)

kemudian membaca:

???????? ??????? ??????? ???????????????? ???????? ????????????? ?????? ????? ???????? ????????? ????????

Aku ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama dan Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai nabi (yang diutus oleh Allah).”(Dibaca 3 x)

kemudian membaca:
??????????? ????????? ????????? ???? ????? ?????????????? ?????????? ?????? ?????????? ?????? ?????? ??????????? ?????????? ???????????? ??????????? ?????????????? ??????????? ????????????? ???? ????? ??? ??????? ??????? ??? ?????????.

Kami memasuki waktu sore, sedang kerajaan hanya milik Allah, Rabb seluruh alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadaMu agar memperoleh kebaikan, pembuka (rahmat), pertolongan (atas musuh), cahaya (di atas ilmu dan amal), berkah (rizki yang halal) dan petunjuk (untuk mengikuti kebenaran dan menyelisihi hawa nafsu) di malam ini. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang ada di dalamnya dan kejahatan sesudahnya.”(Dibaca 1 x)

kemudian membaca:
??? ????? ??? ????????? ???????????? ????????????? ???????? ???? ???????? ??????? ????? ?????????? ????? ???????? ???????? ??????.

Wahai Rabb Yang Maha Hidup, wahai Rabb Yang Berdiri Sendiri (tidak butuh segala sesuatu), dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku sekali pun sekejap mata (tanpa mendapat pertolongan dariMu).”(Dibaca 1 x)

kemudian membaca:
??????????? ????? ???????? ???????????? ??????? ???????? ????????????? ??????? ?????? ?????????? ????????? ?????? ????? ???????? ?????????? ??????? ??????? ????????? ?????????????? ????????? ????????? ????? ????? ???? ???????????????.

Di waktu ???? kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhamma shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik.”(Dibaca 1 x)

kemudian membaca:

????????? ????? ????????????

Maha suci Allah, aku memujiNya.”(Dibaca 100 x)

kemudian membaca:

??? ??????? ?????? ????? ???????? ??? ???????? ????? ???? ????????? ?????? ????????? ?????? ????? ????? ?????? ????????.

Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya. BagiNya kerajaan dan segala pujian. Dia-lah yang berkuasa atas segala sesuatu.” (Dibaca 10 x atau 1 x jika dalam keadaan malas).

kemudian membaca:

???????? ??????????? ????? ???????????? ???? ????? ??? ??????

Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakanNya.”(Dibaca 3 x pada sore hari)

kemudian membaca:

??????????? ????? ????????? ????? ?????????? ?????????

Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada Nabi kami Muhammad.”(Dibaca 10 x)

Related:
dzikir pagi dan petang sesuai sunnah, bacaan dzikir pagi dan petang latin, dzikir petang rodja, dzikir pagi dan petang mp3, dzikir pagi dan sore yusuf mansur, dzikir pagi petang radio rodja, dzikir pagi dan petang pdf, dzikir pagi petang ustadz yazid

Dzikir Sore

Rate this post
Pak Agus dan hobiternak.com

Tim hobiternak.com dalam penulisan artikel nya di dukung oleh Bapak Agus Harianto S.Pt, beliau sosok senior di dunia peternakan di Indonesia alumni Fakultas Peternakan dan bersinergi dengan Akademisi lainya.

Kami senantiasa berikhtiar berbagi tulisan yang bermanfaat. Komentar, kritik dan saran yang membangun sungguh merupakan energi positif bagi kami.

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

WhatsApp GRATIS Konsultasi atau Order via WA