Lompat ke konten
dzikir pagi

DZIKIR PAGI HARI

DZIKIR PAGI HARI

Membaca:

????????? ??????? ???????? ???????????? ???????????? ????? ???? ??? ??????? ????????

Dibaca sekali ketika pagi dan sore. Dari Anas yang dia memarfu’kannya (sampai kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam), “Sungguh aku duduk bersama suatu kaum yang berdzikir kepada Allah setelah shalat shubuh sampai terbitnya matahari lebih aku sukai daripada membebaskan/memerdekakan empat orang dari keturunan Nabi Isma’il (bangsa ‘Arab). Dan sungguh aku duduk bersama suatu kaum yang berdzikir kepada Allah setelah shalat ‘ashar sampai terbenamnya matahari lebih aku sukai daripada membebaskan empat orang (budak).”

Ayat Kursi Dibaca Pagi 1x (satu kali) :

??????? ??? ?????? ?????? ???? ???????? ???????????? ??? ?????????? ?????? ????? ??????? ???? ??? ??? ????????????? ????? ??? ?????????? ???? ??? ??????? ???????? ???????? ?????? ??????????? ???????? ??? ?????? ??????????? ????? ??????????? ????? ?????????? ???????? ???? ???????? ?????? ????? ?????? ?????? ??????????? ????????????? ???????????? ????? ????????? ???????????? ?????? ?????????? ??????????

Allaahu laa ilaaha illaa huw, al hayyul qayyum, la ta’khudzuhuu sinatuw walaa naum. Lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardh. Man djalladjii yasyfa’u ’indahuu illa bi idjnih. Ya’lamu maa bayna aydiihim wa maa kholfahum. Wa laa yuhiithuuna bi syay-im min ’ilmihii illa bi maa syaa-a. Wasi’a kursiiyyuhussamaawaati wal ardh. Walaa ya-uuduhuu hifzhuhumaa. Wa huwal’aliiyul ’azhiim.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) melainkan Dia. Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”(Al-Baqarah: 255)

pagi4

Surat Al-Ikhlas (Dibaca Pagi 3x) :

 ?????? ??????? ??????????? ??????????

???? ???? ??????? ??????>>?????? ?????????>> ???? ?????? ?????? ???????>> ?????? ????? ????? ??????? ?????

Qul huwallaahu ahad. Allaahusshamad. Lam yalid walam yuulad. Walam yakullahu kufuwan ahad.

Katakanlah: “Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah tempat bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia”.

Surat Al-Falaq (Dibaca Pagi 3x) :

 ?????? ??????? ??????????? ??????????

???? ??????? ??????? ?????????>> ??? ????? ??? ??????>> ????? ????? ??????? ????? ??????>> ????? ????? ?????????????? ??? ?????????>>  ????? ????? ??????? ????? ??????>>

Qul a’uudzu birabbil falaq. Min syarri maa khalaq. Wamin syarri ghaasiqin idzaa waqaba. Wamin syarrin naffaatsaati fii al’uqadi. Wamin syarri haasidin idzaa hasada.

Katakanlah: “Aku berlindung kepada Robb Yang Menguasai waktu subuh, dari kejahatan apa-apa (mahluk) yang diciptakan-Nya. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia dengki “.

Surat Al-Nas (Dibaca Pagi 3x) :

?????? ??????? ??????????? ??????????

???? ??????? ??????? ????????>> ?????? ????????>> ?????? ????????>> ??? ????? ???????????? ???????????>> ??????? ?????????? ??? ??????? ????????>> ???? ?????????? ?? ????????>>

Qul a’uudzu birabbin naas. Malikin naas. Ilaahin naas. Min syarril waswaasil khannaas. Alladzii yuwaswisu fii shuduurin naas. Minal jinnati wannaas.

Katakanlah: “Aku berlindung kepada Robb (yang memelihara dan menguasai) manusia. Raja manusia. Sembahan manusia. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia.

Dibaca Pagi 1x (satu kali) :

 ??????????? ?????????? ????????? ???????? ??????????? ???????? ??? ??????? ?????? ????? ???????? ??? ???????? ????? ???? ????????? ?????? ????????? ?????? ????? ????? ?????? ????????. ????? ?????????? ?????? ??? ???? ????? ????????? ???????? ??? ????????? ?????????? ???? ???? ????? ??? ???? ????? ????????? ??????? ??? ????????? ????? ???????? ???? ???? ????????? ???????? ?????????? ????? ???????? ???? ???? ??????? ??? ???????? ????????? ??? ?????????

Ash-bahnaa wa ash-bahal mulku lillaah, wal hamdulillaah, laa ilaaha illallåhu wahdahu laa syariikalah, lahul mulku walahul hamdu wahuwa ‘ala kulli syay-in qådiir, råbbi as-aluka khåyrå maa fiy hadzal yaum, wa khåyrå maa ba’dahu, wa a-’uudzubika min syarri maa fiy hadzal yaum, wa syarri maa ba’dahu, råbbi a-’uudzubika minal kasali wa suu-il kibari, rabbi a’uudzubika min ‘adzaabin finn naar, wa ‘adzaabin fil qåbri.

Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah, dan segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) kecuali Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagiNya pujian. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. Wahai Råbb, aku memohon kepada-Mu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya, dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepada-Mu dari sifat malas dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadaMu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur.”

Dibaca Pagi 1x (satu kali) :

  ??????????? ???? ???????????? ?????? ???????????? ?????? ???????? ?????? ???????? ?????????? ???????????

Allåhumma bika ash-bahna, wa bika amsaynaa, wa bika nahyaa, wabika namuut, wa ilaykann nusyuur.

Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu kami hidup dan dengan rahmat dan kehendak-Mu kami mati. Dan kepada-Mu kebangkitan (bagi semua makhluk).”

pagi

Dibaca Pagi 1x (satu kali) :

SAYYIDUL ISTIGHFAR

??????????? ?????? ??????? ??? ??????? ?????? ??????? ???????????? ??????? ????????? ??????? ????? ???????? ?????????? ??? ???????????? ???????? ???? ???? ????? ??? ????????? ???????? ???? ???????????? ???????? ?????????? ?????????? ????????? ???? ????????? ??? ???????? ??????????? ?????? ??????

 Allåhumma anta råbbiy, laa ilaaha illa anta, khålaqtaniy wa ana ‘abduka, wa ana ‘ala ‘ahdika, wa wa’dika, mas tathå’tu, a’uudzubika min syarri maa shåna’tu, abuu-u laka bini’matika ‘alayya, wa abuu-u bidzanbiy, faghfirliy, fa innahu laa yaghfirudz dzunuuba illa anta.

Ya Allah! Engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakan aku dan aku adalah hambaMu. Aku akan setia pada perjanjianku denganMu semampuku. Aku berlindung kepadaMu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatMu (yang Engkau berikan) kepadaku dan aku mengakui dosaku, oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau.”

kemudian membaca:

??????????? ??????? ?????????? ?????????? ?????????? ???????? ????????? ??????????????? ?????????? ????????? ??????? ?????? ????? ??? ??????? ?????? ?????? ???????? ??? ???????? ????? ??????? ?????????? ???????? ????????????

Allahumma inni ash-bahtu usy-hiduka wa usy-hidu hamalata ‘arsyika wa malaa-ikatak wa jami’a kholqik, annaka antallahu laa ilaha illa anta wahdaka laa syariika lak, wa anna Muhammadan ‘abduka wa rosuuluk.

Artinya:

Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu pagi ini mempersaksikan Engkau, malaikat yang memikul ‘Arys-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau semata, tiada sekutu bagi-Mu dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu.” (Dibaca 4 x)

Baca Juga!  Jadwal Kajian Rutin di Masjid Ulil Albab Universitas Islam Indonesia (UII) 

pagi2
Dibaca Pagi 3x (tiga kali) :

??????????? ????????? ???? ????????? ??????????? ????????? ???? ????????? ??????????? ????????? ???? ????????? ??? ??????? ?????? ??????. ??????????? ?????? ???????? ???? ???? ????????? ???????????? ?????????? ???? ???? ??????? ?????????? ??? ??????? ?????? ??????

Allåhumma ‘aafiniy fiy badaniy, Allåhumma ‘aafiniy fiy sam’iy, Allåhumma ‘aafiniy fiy bashåriy. Laa ilaaha illa anta. Allåhumma inniy a’uudzubika minal kufri wal faqri, wa a-’uudzubika min ‘adzaabil qåbri, laa ilaaha illaa anta.

Ya Allah! Selamatkan tubuhku (dari penyakit, dari maksiat, atau dari apa-apa yang tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkan pendengaranku (dari penyakit, dari maksiat, atau dari apa-apa yang tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkan penglihatanku (dari penyakit, dari maksiat, atau dari apa-apa yang tidak aku inginkan). Tidak ada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) kecuali Engkau. Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) kecuali Engkau.”


Dibaca Pagi 1x (satu kali) :

??????????? ??????? ?????????? ????????? ?????????????? ??? ?????????? ????????????? ??????????? ??????? ?????????? ????????? ?????????????? ??? ???????? ??????????? ?????????? ????????? ?????????? ??????? ?????????? ??????? ??????????. ??????????? ??????????? ???? ?????? ???????? ?????? ????????? ?????? ?????????? ?????? ?????????? ?????? ????????? ?????????? ???????????? ???? ????????? ???? ????????

Allåhumma inni as-alukal ‘afwaa wal ‘aafiyah, fid-dunya wal aakhiråh, allåhumma inniy as-alukal ‘afwa wal ‘aafiyah, fi diinii wa dunyaayaa wa ahliy wa maaliy. Allahummastur ‘awraatiy, wa aamin råw-’aatiy. Allåhummah fazhniy min bayni yadayya, wa min khålfiy, wa ‘an yamiiniy wa ‘an syimaaliy wa min fawqiy, wa a-’uudzubika bi ‘azhåmatika an-ughtaala min tahtiy.

Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agamaku, duniaku, ke-luargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku (aibku dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat orang) dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah! Peli-haralah aku dari depanku, dari belakangku, dari ka-nanku, dari kiriku, dan dari atasku. Dan aku berlindung dengan kebesaranMu, agar aku tidak disambar dari bawahku (aku berlindung dari jatuh atau dibenamkan ke dalam bumi).”

kemudian membaca:

??????????? ??????? ????????? ?????????????? ??????? ????????????? ???????????? ????? ????? ?????? ????????????? ???????? ???? ??? ??????? ?????? ??????? ???????? ???? ???? ????? ????????? ?????? ????? ???????????? ??????????? ?????? ?????????? ????? ???????? ??????? ???? ????????? ????? ????????

Allahumma ‘aalimal ghoybi wasy syahaadah faathiros samaawaati wal ardh. Robba kulli syai-in wa maliikah. Asyhadu alla ilaha illa anta. A’udzu bika min syarri nafsii wa min syarrisy syaythooni wa syirkihi, wa an aqtarifa ‘alaa nafsii suu-an aw ajurruhu ilaa muslim.

Artinya:

Ya Allah, Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan diriku, setan dan balatentaranya (godaan untuk berbuat syirik pada Allah), dan aku (berlindung kepada-Mu) dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim.” (Dibaca 1 x)

Dibaca Pagi 3x (tiga kali) :

?????? ????? ??? ??????? ???? ??????? ?????? ??? ????????? ????? ??? ?????????? ?????? ??????????? ???????????

Bismilaahilladziy, laa yadhurru ma ‘asmihi syay’un fil ardhi wa laa fis samaa wahuwas samii’ul ‘aliim

Dengan menyebut nama Allah, yang dengan nama-Nya, tidak ada sesuatupun yang membahayakan, baik di bumi maupun di langit. Dia-lah Yang Mahamendengar dan Mahamengetahui.”


Dibaca Pagi 3x (tiga kali) :

???????? ??????? ??????? ???????????????? ???????? ????????????? ?????? ????? ???????? ????????? ????????

Rådhitu bilaahi råbba, wa bil islaami diinaa, wa bi muhammadin shållallåhu ‘alayhi wa sallama nabiyya.

Aku ridho Allah sebagai Rabbku (untukku dan orang lain), Islam sebagai agamaku, dan Muhammad Shallallahu ’alaihi wa Sallam sebagai nabiku (yang diutus oleh Allah).”

Dibaca Pagi 1x (satu kali) :

??????????? ????? ???????? ???????????? ??????? ???????? ????????????? ??????? ?????? ?????????? ????????? ?????? ????? ???????? ?????????? ??????? ??????? ????????? ?????????????? ????????? ????????? ????? ????? ???? ???????????????

ash-bahnaa ‘ala fithråtil islaam, wa ‘ala kalimatil ikhlaash, wa ‘ala diiniy nabiyyina muhammadin shållallåhu ‘alayhi wa sallam, wa ‘ala millati abiina ibråhiima haniifan muslimaa, wa maa kaana minal musyrikiin.

Di waktu pagi kami berada diatas fithrah agama Islam, dan diatas kalimat ikhlas, dan diatas agama Nabi kami, Muhammad shållallåhu ‘alayhi wa sallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik.”

pagi3

kemudian membaca:

????????? ????? ????????????

Subhanallah wa bi-hamdih.

Artinya:

Maha suci Allah, aku memuji-Nya.”(Dibaca 100 x)

kemudian membaca:

??? ??????? ?????? ????? ???????? ??? ???????? ????? ???? ????????? ?????? ????????? ?????? ????? ????? ?????? ????????

Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ‘ala kulli syai-in qodiir.

Artinya:

Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya. Bagi-Nya kerajaan dan segala pujian. Dia-lah yang berkuasa atas segala sesuatu.” (Dibaca 1o x)

kemudian membaca:
????????? ????? ????????????: ?????? ????????? ??????? ????????? ???????? ???????? ????????? ???????????

Subhanallah wa bi-hamdih, ‘adada kholqih wa ridhoo nafsih. wa zinata ‘arsyih, wa midaada kalimaatih.

Artinya:

Maha Suci Allah, aku memujiNya sebanyak makhluk-Nya, sejauh kerelaan-Nya, seberat timbangan ‘Arsy-Nya dan sebanyak tinta tulisan kalimat-Nya.”(Dibaca 3 x di waktu pagi saja)

kemudian membaca:

??????????? ??????? ?????????? ??????? ????????? ????????? ????????? ????????? ????????????

Allahumma innii as-aluka ‘ilman naafi’a, wa rizqon thoyyibaa, wa ‘amalan mutaqobbalaa.

Artinya:

Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat (bagi diriku dan orang lain), rizki yang halal dan amal yang diterima (di sisi-Mu dan mendapatkan ganjaran yang baik).” (Dibaca 1 x setelah salam dari shalat Shubuh)

kemudian membaca:
???????????? ????? ?????????? ????????

Astagh-firullah wa atuubu ilaih.

Artinya:

Aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya.” (Dibaca 100 x dalam sehari)

pagi1

Related:

dzikir petang, bacaan dzikir pagi dan petang latin, dzikir pagi dan sore yusuf mansur, dzikir pagi petang radio rodja, dzikir pagi dan petang mp3, dzikir pagi dan petang pdf, dzikir pagi petang dan sesudah shalat fardhu, dzikir petang rodja

3.1/5 - (8 votes)
Pak Agus dan hobiternak.com

Tim hobiternak.com dalam penulisan artikel nya di dukung oleh Bapak Agus Harianto S.Pt, beliau sosok senior di dunia peternakan di Indonesia alumni Fakultas Peternakan dan bersinergi dengan Akademisi lainya.

Kami senantiasa berikhtiar berbagi tulisan yang bermanfaat. Komentar, kritik dan saran yang membangun sungguh merupakan energi positif bagi kami.

WhatsApp GRATIS Konsultasi atau Order via WA